Kontakt z akcjonariuszami

Kontakt z akcjonariuszami

W tym miejscu będziemy komunikować się z akcjonariuszami, zamieszczając wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia pochodzące od Zakładów Lotniczych Margański & Mysłowski S.A.

Ogłoszenie nr 01 z dn. 19.08.2020 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki na dzień 04 września 2020 r

Zarząd Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 04 września 2020 r., w siedzibie Spółki, o godz. 12.00., w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, sala 23, z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 – wraz z podjęciem uchwały.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 – wraz z podjęciem Uchwały.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2019 – wraz z podjęciem Uchwały.
 7. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2019 – wraz z podjęciem Uchwał.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019 – wraz z podjęciem Uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 12/29.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na udzielanie Spółce pożyczek przez członków Rady Nadzorczej i przez członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr  11/27.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2019 roku.
 11. Odwołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej.
 12. Powołanie Członków nowej Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji, którzy złożą w siedzibie Zarządu Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, dokumenty akcji (i nie będą ich odbierać przed zakończeniem Zgromadzenia) albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej – Dom Maklerski BDN S.A. w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27.

Monitor Sądowy i Gosporadczy Nr 145 z 28.07.2020 r._poz. 37099_Zakłady Lotnicze Margański_Mysłowski_S.A._Ogłoszenie_o_Walnym_Zgromadzeniu_Akcjonariuszy_w dniu_04.0

Ogłoszenie nr 02 z dn. 30.09.2020 r. - Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji
w Spółce

Działając w imieniu ZAKŁADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSŁOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała (dalej: Spółka), wypełniając obowiązek wynikający z Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm., dalej: Ustawa), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki emitujące akcje przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.  

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tej dacie Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, będące organem uprawnionym do wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wskazało w drodze właściwej uchwały podjętej w dniu 4 września 2020 roku, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy BDM będzie spółka Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665). W dniu 30 września 2020 roku została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Na mocy art. 16 ust. 3 Ustawy oświadczamy, iż wszystkie dokumenty Akcji Spółki znajdujące się w Pana/Pani/Państwa posiadaniu są przechowywane na chwilę obecną w Domu Maklerskim BDM S.A. W związku z powyższym prosimy o odebranie akcji z Domu Maklerskiego BDM S.A. i złożenie w Spółce lub przekazanie pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego BDM S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie informujemy, że jest to pierwsze z pięciu wezwań, których Spółka jest zobowiązana dokonać na podstawie Art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy, w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, które będą do Pana/Pani/Państwa kierowane w przypadku nieotrzymania dokumentów akcji przez Spółkę.

Prezes Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski S.A.

Ogłoszenie nr 03 z dn. 28.10.2020 r. - Drugie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Drugie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu ZAKŁADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSŁOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała (dalej: Spółka), wypełniając obowiązek wynikający z Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm., dalej: Ustawa), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki emitujące akcje przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.  

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tej dacie Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, będące organem uprawnionym do wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wskazało w drodze właściwej uchwały podjętej w dniu 4 września 2020 roku, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy BDM będzie spółka Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665). W dniu 30 września 2020 roku została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Na mocy art. 16 ust. 3 Ustawy oświadczamy, iż wszystkie dokumenty Akcji Spółki znajdujące się w Pana/Pani/Państwa posiadaniu są przechowywane na chwilę obecną w Domu Maklerskim BDM S.A. W związku z powyższym prosimy o odebranie akcji z Domu Maklerskiego BDM S.A. i złożenie w Spółce lub przekazanie pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego BDM S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie informujemy, że jest to drugie z pięciu wezwań, których Spółka jest zobowiązana dokonać na podstawie Art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy, w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, które będą do Pana/Pani/Państwa kierowane w przypadku nieotrzymania dokumentów akcji przez Spółkę.

Prezes Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski S.A.

 

Załączniki: Pełnomocnictwo

 

Ogłoszenie nr 04 z dn. 31.08.2021 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki na dzień 30. września 2021 r

Zarząd Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30. września 2021 r., godz. 13.00., w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, sala 23.

Porządek obrad podano w załączniku 1.

Załącznik 1: Walne zgromadzenie Spółki – 30.09.2021